УАП - В Україні створюють Інститут книги

Інформація про автора

В Україні створюють Інститут книги

 

Новина, яку поширив президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін у Facebook УАВК, зацікавила. Адже в Україні створюють установу державного рівня, основна мета діяльності якої – підтримка книговидавничої справи, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури у світі.

 

 

Олександр Афонін розмістив текст проекту Статуту Українського інституту книги з закликом до обговорення та внесення пропозицій, якщо такі є.

 

Інститут книги – це неприбуткова організація, її діяльність здійснюватиметься, відповідно до проекту Статуту, за рахунок коштів держбюджету України, а також коштів, отриманих від управління майном, переданим Інституту книги на праві оперативного управління, надходжень від управління правами інтелектуальної власності, надходжень від співробітництва з міжнародними організаціями й установами, грантів, пожертв, дарунків та з інших джерел, передбачених законом, а також доходів, отриманих від управління вільними коштами.

 

Нижче цитую допис Олександра Афоніна у Facebook і текст проекту Статуту:

 

ДО ВІДОМА

 

Днями у Міністерстві культури має відбутися обговорення тексту Статуту Українського інституту книги. Прошу ознайомитись з цим текстом і висловити свої зауваження та доповнення до нього.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства культури України

«____» ______________ 2016 р. № ______

 

Міністр культури України

 

______________ Є.М.НИЩУК

 

С Т А Т У Т

 

УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КНИГИ

 

Київ 2016

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КНИГИ (далі – Інститут) є державною установою, що створює організаційні, адміністративні та культурологічні умови для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країні, забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань, відродження культури читання.

1.2. Інститут створений наказом Міністерства культури України від ____________ № ________ на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері».

1.3. Інститут перебуває у сфері управління Міністерства культури України (далі – Орган управління майном).

1.4. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Органу управління майном, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.5. Організаційно-правова форма Інституту – державна установа.

1.6. Форма власності – державна.

1.7. Інститут є бюджетною та неприбутковою організацією.

1.8. Офіційне найменування Інституту:

- повне: УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КНИГИ;

- скорочене: УІК.

1.9. Місцезнаходження Інституту: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38.

 

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Метою діяльності Інституту є підтримка книговидавничої справи, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури у світі.

2.2. Для реалізації вказаної мети Інститут виконує наступні функції:

- створення і реалізація проектів та програм популяризації української літератури в Україні та за кордоном;

- фінансування перекладів української літератури іншими мовами та іноземної літератури українською мовою;

- реалізація національно-культурних державних цільових програм, пов’язаних з популяризацією української книговидавничої продукції в Україні та за кордоном, підтримкою книговидавничої справи, бібліотек і бібліотечної справи, популяризацією читання, створенням перекладів тощо;

- організація та проведення конкурсів для визначення літературних творів, що отримують фінансування для їх видання за бюджетними програмами випуску книжкової продукції;

- реалізація бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" та інших бюджетних програм у сфері книговидання;

- фінансування видання українських книг на умовах часткової участі держави та розподілу грошових зобов’язань з приватними замовниками видавничої продукції;

- координація та організація національних і міжнародних заходів, виставок, ярмарків, семінарів, конференцій тощо;

- реалізація програм резиденцій для митців;

- ініціювання науково-дослідних проектів, здійснення моніторингу та експертизи, спрямованих на прогнозування напрямів розвитку книговидавничої сфери;

- підтримка українських та іноземних видавництв, що видають книги українською мовою (консультації стосовно дотримання законодавства, допомога в одержанні необхідних ліцензій, інформування про наявні програми фінансування та іншої підтримки їхньої діяльності);

- виконання окремих заходів програми діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури (далі - Програма діяльності з розвитку культури), виконання яких доручено органом управління;

- координація діяльності суб’єктів видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунікаційних зв’язків між видавцями вітчизняної книги та читачами;

- розроблення заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції, співпраця із засобами масової інформації в питаннях популяризації читання, української книги, вітчизняної видавничої продукції;

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

- створення і підтримка електронних ресурсів для популяризації української літератури;

- виконання інших завдань, покладених на Український інститут книги законами, актами Кабінету Міністрів України, Президента України та органу управління.

2.3. Основною діяльністю Інституту є:

- впровадження ефективної грантової систему підтримки видавничої продукції;

- стимулювання перекладацької діяльності;

- проведення конкурсів для підтримки написання українськими авторами різножанрових творів за визначеними Інститутом пріоритетними напрямками (зокрема й науково-просвітницьких);

- пропагування української національної культури за кордоном та світового культурного надбання в Україні;

- встановлення прозорих правил конкурсного відбору на випуск видавничої продукції (держзамовлення) та впровадження гнучкої системи розповсюдження книжок, що обов’язково включатиме реалізацію встановленої частини накладу у вільному продажу;

- розроблення та впровадження дослідницьких програм стосовно динаміки читання; визначення об’єктивних потреб наявності щодо різножанрових текстів, зокрема для системи освіти; незадоволеного читацького попиту населення; розвитку видавничої справи; комплектування фондів бібліотек;

- розроблення і виконання програми з популяризації читання;

- впровадження ефективних механізмів розповсюдження серед бібліотек отриманої в процесі діяльності Інституту видавничої продукції;

- формування єдиного інформаційного простору у сфері своєї діяльності, формування та підтримка інформаційної бази даних, зведених електронних каталогів, створення умов для рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання;

- взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання й структурами громадянського суспільства;

- впровадження сучасних ефективних моделей короткострокових, середньострокових та довгострокових проектів (на конкурсній основі).

 

2.4. Інститут має право надавати платні послуги відповідно до законодавства України.

2.5. У своїй діяльності Інститут керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ІНСТИТУТУ

 

3.1. Інститут є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Інститут набуває з дня її державної реєстрації.

3.2. Участь Інституту в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству України та наказам Органу управління майном.

Інститут не може бути засновником підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів.

3.3. Інститут веде самостійний баланс, має рахунки у органах Державної казначейської служби України, гербову печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

3.4. Інститут несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна згідно із законодавством України.

Інститут не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Органу управління майном.

Держава та Орган управління майном не несуть відповідальності за зобов’язаннями Інституту.

3.5. Інститут має право відповідно до законодавства України, укладати угоди, набувати майнові та особисті (немайнові) права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах, третейських судах.

3.6. Інститут не має у своєму складі інших юридичних осіб.

 

4. МАЙНО ІНСТИТУТУ

 

4.1. Майно Інституту становлять оборотні та необоротні активи, у тому числі нематеріальні активи та необоротні матеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Інституту.

4.2 Майно Інституту є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, Інститут володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до законодавства України та цього Статуту.

4.3. Діяльність Інституту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі коштів спеціальних фондів Державного бюджету України, розпорядником яких є Орган управління майном, а також коштів, отриманих від управління майном, переданим Інституту книги на праві оперативного управління, надходжень від управління правами інтелектуальної власності, надходжень від співробітництва з міжнародними організаціями і установами, грантів, пожертв, дарунків та з інших джерел, передбачених законом, а також доходів, отриманих від управління вільними коштами.

4.4. Інститут не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

Відчужувати, віддавати в заставу та оренду майнові об'єкти, що належать до основних засобів, Інститут має право лише за попередньою згодою Органу управління майном і, як правило, на конкурентних засадах.

4.5. Інститут для вирішення своїх господарських завдань може брати в оренду приміщення, придбавати або брати в оренду матеріали, комплектуючі вироби, транспортні засоби, машини та обладнання, інформацію, наукові розробки та методики, а також все інше, необхідне для роботи Інституту, відповідно до норм чинного законодавства.

4.6. Інститут реалізує власні майнові права та здійснює володіння і користування природними ресурсами у порядку, встановленому законодавством України.

Держава гарантує захист майнових прав Інституту. Вилучення державою у Інституту майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.

4.7. Збитки, завдані Інституту в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Інституту за рішенням судових органів.

Збитки, завдані Інституту внаслідок виконання рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.8. Інституту здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну звітність відповідно до законодавства України.

4.9. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпеченням фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності несе генеральний директор Інституту.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ІНСТИТУТУ

 

5.1. Права Інституту:

5.1.1. Інститут планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до законодавства.

5.1.2. Інститут має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів Інституту з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого директором Інституту. Вони можуть відкривати рахунки у органах Державної казначейської служби України.

5.1.3. Структура Інституту та штатний розпис затверджуються Органом управління майном.

Функції, права та обов'язки структурних підрозділів Інституту визначаються положеннями про них, що затверджуються директором Інституту.

5.1.4. Інститут має право на захист створених ним баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності Інституту згідно із законодавством.

5.2. Інститут має право відповідно до законодавства України:

- самостійно визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;

- здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки у відділеннях Державної казначейської служби України, у тому числі валютні; встановлювати перелік платних послуг; визначати джерела комплектування своїх фондів;

- встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Інституту;

- визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами Інституту;

- визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;

- вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів;

- здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями в тому числі іноземних держав, вести міжнародний документообмін, бути членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи;

- здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить законодавству України.

5.3. Інститут зобов'язаний своєю діяльністю забезпечувати реалізацію покладених на нього функцій і обов’язків.

5.4. Інститут відповідно до законодавства України:

- здійснює свою діяльність згідно з законодавством;

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством України;

- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних засобів;

- здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення, ефективного використання та збереження державного майна;

- придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

- забезпечує надання послуг відповідно до укладених договорів;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- створює умови для високопродуктивної праці працівників, використовуючи засоби матеріального та іншого заохочення, дисциплінарного та матеріального впливу;

- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

- здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законодавством;

- звітує про свою діяльність перед Органом управління майном та громадськістю;

 

6. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ І ПРАВА

 

6.1. Управління Інституту здійснюється на основі поєднання прав керівника Інституту щодо господарського використання державного майна і участі в управлінні трудового колективу Інституту.

6.2. Керівництво Інститутом здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади за трудовим контрактом, що укладається строком на п’ять років рішенням Органу управління майном за результатами публічного та відкритого конкурсного добору та несе повну відповідальність за виконання Інститутом його функцій.

6.3. Генеральний директор Інституту самостійно вирішує питання діяльності Інституту, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Органу управління майном.

Директор Інституту:

несе повну відповідальність за стан та результати діяльності Інституту;

без доручення діє від імені Інституту, представляє його інтереси в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

формує адміністрацію Інституту;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

затверджує відповідні положення та інструкції; видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками Інституту;

має право підпису на внутрішніх та інших документах Інституту;

призначає на посаду заступників директора, за погодженням із Органом управління майном;

відповідно до трудового законодавства приймає, переводить та звільнює працівників, затверджує посадові інструкції та забезпечує постійне вдосконалення організації праці робітників Інституту;

розпоряджається державним майном за дозволом Органу управління майном відповідно до законодавства;

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

несе відповідальність за рівень управління, звітує перед Органом управління майном про хід виконання планів та договірних зобов’язань, про результати діяльності Інституту, дотримання трудового законодавства, правил та норм охорони праці та техніки безпеки;

визначає облікову політику Інституту, обирає форму бухгалтерського обліку та створює необхідні умови для правильного його ведення;

створює умови для високопродуктивної праці співробітників, використовуючи засоби матеріального та іншого заохочення, дисциплінарного та матеріального впливу;

організовує виконання зобов’язань, визначених укладеними Інститутом договорами;

самостійно розпоряджається коштами з дотриманням порядку, встановленого Органом управління майном відповідно до законодавства;

несе відповідальність за формування та виконання кошторисів доходів і видатків;

несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;

подає пропозиції Органу управління майном щодо змін та доповнень до цього Статуту;

має право створювати дорадчі органи при Інституті;

затверджує Положення про дорадчі органи та їх персональний склад;

здійснює інші функції, які не суперечать законодавству та необхідні для забезпечення функціонування і розвитку Інституту.

У випадку тимчасової відсутності директор має право відповідним рішенням передавати окремі повноваження своїм заступникам.

6.4. Для здійснення нагляду за діяльністю Інституту, управлінням її майном, додержанням мети діяльності та іншою діяльністю відповідно до цього Статуту, створюється Наглядова рада.

6.4.1 Наглядова рада є спеціальним наглядовим органом, що діє на постійній основі з метою забезпечення в Інституту діяльності балансу інтересів держави, суспільства та суб’єктів діяльності у сфері культури, дотримання принципів законності, незалежності, об’єктивності, відкритості, прозорості, доступності для громадськості.

6.4.2 Наглядова рада складається із семи членів. Член наглядової ради призначається строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може бути призначеною членом наглядової ради на два строки поспіль. Член наглядової ради не зараховується до штату Українського інституту книги та провадить свою діяльність на безоплатній основі.

До складу наглядової ради обирають і призначають авторитетних спеціалістів гуманітарної сфери - авторів популярних літературних творів, літературних критиків, інших діячів культури, які мають високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Членами наглядової ради не можуть бути державні службовці.

Копії заяв про обрання членами наглядової ради, автобіографії та зміст мотиваційних листів, у яких кандидати викладають мотиви до обрання членами наглядової ради, розміщуються на офіційному веб-сайті Органу управління майном.

Склад наглядової ради Інституту затверджується рішенням Органу управління майном.

6.4.3 До повноважень наглядової ради належить:

погодження:

складеного в установленому порядку фінансового поквартального плану Українського інституту книги та звіту про його виконання;

рішення директора щодо укладення договорів (контрактів) на суму, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати;

рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Українського інституту книги;

затвердження:

основних напрямів діяльності Українського інституту книги;

річного фінансового звіту Українського інституту книги;

квартальних планів роботи Українського інституту книги;

здійснення контролю за:

виконанням директором Українського інституту книги функціональних обов’язків, визначених Статутом Українського інституту книги та укладеним в установленому порядку контрактом;

провадженням фінансово-господарської діяльності Українського інституту книги;

розгляд інших питань щодо діяльності Українського інституту книги та виконання інших функцій відповідно до законодавства.

6.5. Трудовий колектив Інституту становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Інститутом.

6.6. Трудовий колектив Інституту погоджує зміни та доповнення до Статуту Інституту, бере участь в укладанні колективного договору (обговорює та схвалює проект колективного договору).

Трудовий колектив за участю директора Інституту вирішує питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового соціального страхування працівників Інституту та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку відповідно до законодавства, установчих документів Інституту, колективного договору.

6.7. Повноваження трудового колективу Інституту реалізуються конференцією трудового колективу.

Для представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів трудового колективу у Інституті може створюватися професійна спілка.

6.8. Соціально-економічні питання, що стосуються діяльності Інституту вирішуються директором та трудовим колективом Інституту і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Інституту.

6.9. Право укладення колективного договору від імені власника надається директору Інституту, а право підписання колективного договору від імені трудового колективу – Голові професійної спілки Інституту чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів – представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

6.10. Положення колективного договору поширюється на всіх працівників Інституту незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими, як для директора, так і для трудового колективу.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

 

7.1. Припинення діяльності Інституту здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, встановлених законодавством України.

7.2. При реорганізації чи ліквідації Інституту працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

7.3.Ліквідація Інституту здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється відповідно до законодавства України.

7.4. Майно, яке залишається після ліквідації Інституту, за погодженням Органу управління майном, повинне бути передане іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

7.5. Скасування державної реєстрації позбавляє Інституту статусу юридичної особи і є підставою для вилучення її з державного реєстру.

 

В. о. Директора

Українського інституту книги

 

02.09.2016

Відгуки до допису

Залишати відгуки можуть лише зареєстровані користувачі

Щоб залишити відгук увійдіть у свій обліковий запис